Regulamin Akcji “EKOMAT”

§1

Regulamin określa zasady segregacji butelek PET oraz puszek aluminiowych w automacie do selektywnej zbiórki odpadów w ramach akcji „EKOMAT.PL”

§2

Właścicielem automatu do selektywnej zbiórki odpadów oraz organizatorem akcji jest …….zwany dalej „Organizatorem”.

§3

Celem akcji jest zmniejszenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko, a tym samym wspieranie lokalnego recyklingu i postaw ekologicznych mieszkańców.

§4

Lokalizacja automatu na terenie………- urządzenie będzie miało charakter mobilny, a aktualne informacje dot. lokalizacji będą ukazywały się na stronie internetowej EKOMAT.PL oraz na facebookowym profilu EKOMAT.PL

§5

 1. W automacie do selektywnej zbiórki odpadów można oddawać wyłącznie plastikowe butelki PET (maksymalna pojemność: 2 litry; minimalna pojemność: 200 mililitrów) oraz puszki o maksymalnej pojemności 500 ml.
 2. Automat wyposażony jest w zgniatarkę, która po kolei zgniata wrzucane opakowania.
 3. Nie można deponować w automacie opakowań po środkach chemicznych i kosmetykach.
 4. Butelki deponowane w automacie nie mogą być opakowaniami po odpadach niebezpiecznych np. po farbach, lakierach czy rozpuszczalnikach. W tym przypadku, niezależnie od rodzaju i wielkości opakowania, powinno ono trafić bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§6

Zasady korzystania z automatu:

 1. Opróżnioną i czystą plastikową butelkę PET lub puszkę aluminiową należy oddać postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Jedna wrzucona butelka/puszka ma wartość 0,01 PLN. Przy wrzuceniu kilku butelek i puszek – wartości sumują się.
 3. Wartości zostaną naliczone zgodnie z wyborem dokonanym na ekranie na poczet:
  a) „Rabat na zakupy” – do zrealizowania w sklepach współpracujących zgodnie z informacją umieszczoną na ekranie.
  b) „Donacja” – wsparcie lokalnej organizacji charytatywnej, sportowej czy wybranej instytucji.
 4. Wybór gratyfikacji jej wartość oraz ilość i rodzaj wrzuconych opakowań zostaną potwierdzone na wydrukowanym paragonie.
 5. W przypadku wyboru opcji „Rabat na zakupy” wydrukowany paragon należy zachować do chwili jego realizacji. Rabat można zrealizować w ciągu 30 dni kalendarzowych w wybranych sklepach (lista sklepów znajduje się na wyświetlaczu urządzenia oraz na paragonie) Realizacja paragonu w wybranych sklepach następuje podczas płatności. Po zrealizowaniu paragonu traci on swoją ważność.

§7

Oddanie odpadów jest dobrowolne. Wrzucenie butelki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§8

Udział w akcji „EKOMAT.PL” jest dobrowolny. Brak uczestnictwa w akcji nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów.

§9

Organizator jest uprawniony do:

 1. dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie; organizator zawiadamia Uczestników o powyższym przez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej z zachowaniem 14 – dniowego terminu przed dniem wejścia w życie dokonanych zmian.
 2. zawieszenia realizacji bądź zakończenia akcji po uprzednim powiadomieniu Uczestników poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej z zachowaniem 30 – dniowego terminu przed dniem zawieszenia bądź zakończenia realizacji akcji.

§10

Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny dla uczestników akcji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ekomat.pl

§11

Wszelkie uwagi dotyczące działania automatu można zgłaszać mailowo: automat@ekomat.pl